Ω "> STUFF'D - MEXICAN. TURKISH. DELICIOUS. Calculate your nutrition – stuff

Select to begin your calculation

  Energy [kcal] Total Fat [g] Saturated Fat [g] Sodium [mg] Carbohydrates [g] Protein [g] Dietary Fibres [g] Cholesterol [mg] Sugars [g]
Tortilla
+  Tortilla 10" i 171.6 4.26 1.04 349.8 28.2425 4.5595 1.71 0 1.06
+  Tortilla 12" i 249.6 6.2 1.51 508.8 41.08 6.63 2.48 0 1.54
+  Tortilla 12" i 249.6 6.2 1.51 508.8 41.08 6.63 2.48 0 1.54
+  Cheese i 67 5.2 3.3 148.1 0.6 4.4 0 16.6 0.5
Main
+  Chicken i 223.65 14.31 3.96 420.48 6.75 16.47 2.97 71.1 3.15
+  Beef i 233.2 11.4 4.4 457.8 16.7 17.7 3.7 44.3 9
+  Impossible™ i 212 12.4 7.1 327.4 8 16.8 2.7 0 0.5
+  Chicken i 223.65 14.31 3.96 420.48 6.75 16.47 2.97 71.1 3.15
+  Beef i 233.2 11.4 4.4 457.8 16.7 17.7 3.7 44.3 9
+  Impossible™ i 212 12.4 7.1 327.4 8 16.8 2.7 0 0.5
+  Chicken i 223.65 14.31 3.96 420.48 6.75 16.47 2.97 71.1 3.15
+  Beef i 233.2 11.4 4.4 457.8 16.7 17.7 3.7 44.3 9
+ Smoked Salmon Smoked Salmon i 81.9 3.02 0.65 548.8 0 12.8 0 16.1 0
+  Impossible™ i 212 12.4 7.1 327.4 8 16.8 2.7 0 0.5
+  Chicken i 223.65 14.31 3.96 420.48 6.75 16.47 2.97 71.1 3.15
+  Beef i 233.2 11.4 4.4 457.8 16.7 17.7 3.7 44.3 9
+  Impossible™ i 212 12.4 7.1 327.4 8 16.8 2.7 0 0.5
Base
+ Lettuce Lettuce i 2.8 0 0 2 0.6 0.2 0.2 0 0.4
+  Cabbage i 6.2 0 0 5.4 1.5 0.3 0.4 0 0.8
+  Tomato i 1.8 0 0 0.5 0.4 0.1 0.1 0 0.3
+  Cucumber i 2.8 0 0 2 0.6 0.2 0.2 0 0.4
+  Onion i 12 0 0 1.2 2.8 0.3 0.5 0 1.3
+ Lettuce Lettuce i 2.8 0 0 2 0.6 0.2 0.2 0 0.4
+ Salsa Salsa i 9.4 0.1 0 389.5 2.1 0.4 0.5 0 1.2
+ Sour Cream Sour Cream i 42.8 4.19 2.61 10.6 0.85 0.63 0 8.8 0.03
+ Lettuce Lettuce i 2.8 0 0 2 0.6 0.2 0.2 0 0.4
+  Cabbage i 6.2 0 0 5.4 1.5 0.3 0.4 0 0.8
+  Tomato i 1.8 0 0 0.5 0.4 0.1 0.1 0 0.3
+  Cucumber i 2.8 0 0 2 0.6 0.2 0.2 0 0.4
+  Onion i 12 0 0 1.2 2.8 0.3 0.5 0 1.3
+ Lettuce Lettuce i 2.8 0 0 2 0.6 0.2 0.2 0 0.4
+ Salsa Salsa i 9.4 0.1 0 389.5 2.1 0.4 0.5 0 1.2
+ Sour Cream Sour Cream i 42.8 4.19 2.61 10.6 0.85 0.63 0 8.8 0.03
Toppings
+  Buttered Corn i 76.2 3.9 2.3 389.8 10.8 1.6 1.1 9.2 1.3
+  Mash Potato i 76.82 6 3.73 1.18 5.92 0.71 0.7 14.02 0.53
+  Couscous i 68 1.4 0.2 196.3 11.6 1.9 0.4 0 0
+  Black Beans i 72.91 0.91 0.18 31.36 13.36 4.27 3.64 0 3.18
+  Cilantro Rice i 77.7 2.9 0.4 78.8 11.7 1.6 0.9 0 1.7
+  Broccoli i 21.6 1.08 0.2 115.6 2.79 0.92 1.28 0 0.54
+  Edamame i 58.8 2.7 0.3 393.6 4.4 5.2 1.7 0 0
+  Soba i 39.6 0.04 0.01 24 8.58 2.02 0.5 0 0
+  Buttered Corn i 76.2 3.9 2.3 389.8 10.8 1.6 1.1 9.2 1.3
+  Mash Potato i 76.82 6 3.73 1.18 5.92 0.71 0.7 14.02 0.53
+  Couscous i 68 1.4 0.2 196.3 11.6 1.9 0.4 0 0
+  Black Beans i 72.91 0.91 0.18 31.36 13.36 4.27 3.64 0 3.18
+  Cilantro Rice i 77.7 2.9 0.4 78.8 11.7 1.6 0.9 0 1.7
+  Mac N Cheese i 97 2.7 1.4 573 14.1 3.7 0.9 7 0.4
+  Truffle Egg Mayo i 106 8.3 1.9 141 2.9 4.9 0 146 1.3
+  Mala Tofu i 50 1.8 0.4 154 3.7 4.9 2.1 0 1.1
+  Herbed Zucchini Carrot i 31 1.3 0.2 145 4.8 0.6 1.6 0 1.7
+  Tangy Tang Hoon i 109 1.5 0.2 123 24.5 0 0.5 0 5.8
+  Toasted Breadcrumbs and Seeds i 110 7.6 2.7 64 8.6 2.5 0.6 6.0 0.1
+  Sauteed French Beans i 32 1.4 0.2 90 4.6 1.1 1.8 0 0.9
Sauces
+  Habanero i 14.8 0.08 0 317.12 3.28 0.4 0.32 0 1.44
+  Mayo Cucumber i 72.78 7.86 1.2 56.65 0.7 0.1 0.1 3.7 0.3
+  Roasted Sesame i 84 7.34 0 0 3.78 0.11 0 0 0
+  Honey Mustard i 113.6 10.5 0 135.4 5.12 0.02 1.01 0 4.11
+  Sweet Thai Chilli i 39.99 0 0 273.27 9.33 0 0 0 8
+ BBQ   BBQ i 15.6 0.36 0.05 163 2.56 0.36 0.24 0 0.78
+  Mayo i 120 11.6 3 137.8 3.6 0.4 0 2.6 0
+  Habanero i 14.8 0.08 0 317.12 3.28 0.4 0.32 0 1.44
+  Mayo Cucumber i 72.78 7.86 1.2 56.65 0.7 0.1 0.1 3.7 0.3
+  Roasted Sesame i 84 7.34 0 0 3.78 0.11 0 0 0
+  Honey Mustard i 113.6 10.5 0 135.4 5.12 0.02 1.01 0 4.11
+  Sweet Thai Chilli i 39.99 0 0 273.27 9.33 0 0 0 8
+ BBQ   BBQ i 15.6 0.36 0.05 163 2.56 0.36 0.24 0 0.78
+  Mayo i 120 11.6 3 137.8 3.6 0.4 0 2.6 0
+  Habanero i 14.8 0.08 0 317.12 3.28 0.4 0.32 0 1.44
+  Mayo Cucumber i 72.78 7.86 1.2 56.65 0.7 0.1 0.1 3.7 0.3
+  Roasted Sesame i 84 7.34 0 0 3.78 0.11 0 0 0
+  Honey Mustard i 113.6 10.5 0 135.4 5.12 0.02 1.01 0 4.11
+  Sweet Thai Chilli i 39.99 0 0 273.27 9.33 0 0 0 8
+ BBQ   BBQ i 15.6 0.36 0.05 163 2.56 0.36 0.24 0 0.78
+  Mayo i 120 11.6 3 137.8 3.6 0.4 0 2.6 0
+  Habanero i 14.8 0.08 0 317.12 3.28 0.4 0.32 0 1.44
+  Mayo Cucumber i 72.78 7.86 1.2 56.65 0.7 0.1 0.1 3.7 0.3
+  Roasted Sesame i 84 7.34 0 0 3.78 0.11 0 0 0
+  Honey Mustard i 113.6 10.5 0 135.4 5.12 0.02 1.01 0 4.11
+  Sweet Thai Chilli i 39.99 0 0 273.27 9.33 0 0 0 8
+ BBQ   BBQ i 15.6 0.36 0.05 163 2.56 0.36 0.24 0 0.78
+  Mayo i 120 11.6 3 137.8 3.6 0.4 0 2.6 0
Additional Toppings
+  Guacamole i 89.4 7.9 1.1 199.3 5.4 1.2 3.8 0 0.8
+  Hummus i 88.5 4.25 0.63 121 10 2.38 2 0 0.13
+ Cheese Cheese i 67 5.2 3.3 148.1 0.6 4.4 0 16.6 0.5
+  Guacamole i 89.4 7.9 1.1 199.3 5.4 1.2 3.8 0 0.8
+  Hummus i 88.5 4.25 0.63 121 10 2.38 2 0 0.13
+ Cheese Cheese i 67 5.2 3.3 148.1 0.6 4.4 0 16.6 0.5
+  Guacamole i 89.4 7.9 1.1 199.3 5.4 1.2 3.8 0 0.8
+  Hummus i 88.5 4.25 0.63 121 10 2.38 2 0 0.13
+ Cheese Cheese i 67 5.2 3.3 148.1 0.6 4.4 0 16.6 0.5
+  Guacamole i 89.4 7.9 1.1 199.3 5.4 1.2 3.8 0 0.8
+  Hummus i 88.5 4.25 0.63 121 10 2.38 2 0 0.13
+ Cheese Cheese i 67 5.2 3.3 148.1 0.6 4.4 0 16.6 0.5
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0